ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

Rp 4.1560,00
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

Rp 3.8280,00
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

Rp 3.4270,00 Rp 4.1560,00

Silk Keina Long Kimono Robe

Rp 4.1560,00
+

Silk Kuren Long Kimono Robe

Rp 4.1560,00

Silk Botan Long Kimono Robe

Rp 4.1560,00

Silk Kuren Short Kimono Robe

Rp 3.8280,00

Silk Lotus Short Kimono Robe

Rp 3.8280,00

Silk Yuri Short Kimono Robe

Rp 3.1900,00 Rp 3.8280,00

Silk Keina Short Kimono Robe

Rp 3.8280,00
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

Rp 4.5570,00

Silk Botan Short Kimono Robe

Rp 3.8280,00

Silk Lotus Long Kimono Robe

Rp 4.1560,00

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

Rp 4.5570,00

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

Rp 3.4270,00 Rp 4.1560,00

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

Rp 3.4270,00 Rp 4.1560,00