ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

FG 2,322,000
+

Silk Keina Long Kimono Robe

FG 2,322,000
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

FG 2,139,000
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

FG 1,915,000 FG 2,322,000

Silk Kuren Long Kimono Robe

FG 2,322,000

Silk Botan Long Kimono Robe

FG 2,322,000

Silk Kuren Short Kimono Robe

FG 2,139,000

Silk Lotus Short Kimono Robe

FG 2,139,000

Silk Keina Short Kimono Robe

FG 2,139,000
+

Silk Yuri Short Kimono Robe

FG 1,782,000 FG 2,139,000

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

FG 2,546,000

Silk Botan Short Kimono Robe

FG 2,139,000

Silk Lotus Long Kimono Robe

FG 2,322,000

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

FG 2,546,000

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

FG 1,915,000 FG 2,322,000

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

FG 1,915,000 FG 2,322,000

Silk Yuri Long Kimono Robe

FG 1,915,000 FG 2,322,000

Silk Kiku Long Kimono Robe

FG 2,322,000